UNFCCC Artikel 2 text

källbilden UNFCCC

Mänskligheten har en slutmål att styra sitt svar på klimatförändringarna. FN: s ramkonvention om klimatförändringar trädde i kraft den mars 21, 1994 (UNFCCC). De 195 länder som ratificerat FN: s klimatkonvention är parter i konventionen. Genom att ratificera FN: s klimatkonvention, de var antagit ett slutmål som anges i artikel 2:

Artikel 2

Mål

Slutmålet för denna konvention och eventuella rättsliga instrument som partskonferensen kan anta är att uppnå, I enlighet med relevanta bestämmelser i konventionen, stabilisering av växthusgaser i atmosfären på en nivå som kan förhindra farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet. En sådan nivå bör uppnås inom en tidsram tillräcklig för att tillåta ekosystem att anpassa sig naturligt till klimatförändringarna, för att säkerställa att livsmedelsproduktionen inte hotas samt att den ekonomiska utvecklingen kan fortsätta på ett hållbart sätt.

Världen har en slutmål, men är det klart vad som behövs? Den enkla slutsatsen är att 195 länderna har enats om att stabilisera koncentrationen av växthusgaser vid något tillfälle. Men vad är farlig påverkan på klimatsystemet?

Den internationella klimatpanel upp denna fråga i 2007 när den publicerade sin 4th utvärderingsrapport. De granskar resultaten av expertgrupper som asssociate uppper gränserna för risk på globala genomsnittliga temperaturökningen på mellan 1ºC och 2ºC och gaskoncentrationer greehouse så höga som 550 delar per miljon CO2-ekvivalent. IPCC: s AR4 fokuserar på viktiga sårbarheter som rör artikel 2: biologiska system, sociala system, geofysiska system, extrema händelser och regionala system. IPCC artikeln Vad är farlig påverkan på klimatsystemet?, Diskuterar compleixities i denna fråga mer i detalj.

Sedan 2007 har vissa forskare identifierat 350 ppm CO2 som en övre gräns, även om ökad strålningstvingning av 1 watt per kvadratmeter av jorden är mer omfattande eftersom den inkluderar andra växthusgaser och alla andra människors orsakade faktorer (Hansen et al., 2008; Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015).

vänster

IPCC-2007 Vad är farlig påverkan på klimatsystemet?

UNFCCC Presentation av FN: s ramkonvention om klimatförändringar

UNFCCC Konventionstexten (engelska) [PDF]

Hänvisning

UNFCCC. De första stegen till en säkrare framtid: Presentation av FN: s ramkonvention om klimatförändringar. Hämtad oktober 5, 2015, från http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php [länk]